Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Aktualności„HYMNUS” wystawa rzeźby Ryszarda Zająca

Ryszard Zając (ur.  6 stycznia 1951 r. w Jeleniej Górze)  polski artysta-rzeźbiarz i muzyk.

W latach 1965-1968 uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. Specjalności rzeźba w drewnie uczył się u prof. Mariana Szymanika.

Rok 1968 był dla niego bardzo ważny. Został relegowany ze szkoły za udział w protestach przeciw inwazji wojsk państw Układu Warszawskiego latem 1968 w Czechosłowacji. Samospalenie Jana Palachy wywarły na niego duży wpływ.

W latach 1970-1973 uczył się Państwowej Szkole Muzycznej w Jeleniej Górze. Tej też nie ukończył z powodu konfliktów z dyrekcją.  Pisał wywrotowe teksty w duchu Flower Power. Był aktywnym muzykiem rockowym. Działał w grupie Czwarty wymiar w klubie Radar Mysłakowicach, Stado Yeti, Vega.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W POLSCE:

1975-1980 MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI NAGRADZA GRUPĘ TWÓRCZĄ ,,SYNTEZA,, ZA TWÓRCZOŚĆ DLA JELENIEJ GÓRY.

1977) ZLOTY MEDAL W LOZANNIE WRAZ Z TEATREM LALEK WE WROCŁAWIU ZA STWORZONE LALKI W DREWNIE DO ,,OPERY ZA TRZY GROSZE,,

1980-1984) RENOWACJA I KONSERWACJA ŚWIĄTYNI ,,WANG,, W KARPACZU

1997) ZŁOTY MEDAL NA OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE SZTUKI SAKRALNEJ ,,ARS PRO FIDE,, WE WROCŁAWIU.

1998) NAGRODA MINISTRA KULTURY I SZTUKI NA MIEDZYNARODOWEJ WYSTAWIE ZABAWEK DLA DZIECI W KIELCACH.

1999) PRZYJĘTY W POCZET POLSKICH ARTYSTÓW RZEZBIARZY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI. WARSZAWA

2003) II NAGRODA ,,OGRÓD POLSKI,, OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA, OSTRÓW TUMSK,I WROCŁAW.

2006) ZŁOTY MEDAL WRAZ Z CIEPLICKIM TEATREM LALEK W STRASBURGU ZA STWORZONE LALKI W DREWNIE ,,MAŁA SYRENKA,,

2008) WYRÓŻNIENIE I NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI IM LEOPOLDA OTTO, BIELSKO BIAŁA.

2014) ZWYCIĘZCA KONKURSU W PROJEKCIE EU ,,JEDNA DROGA TRZY NARODY ,,VIA SACRA,, KARPACZ.

2015)  NAGRODA W UZNANIU WYBITNYCH OSIĄGNIEĆ ARTYSTYCZNYCH, ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW, WROCŁAW.

2018) NAGRODA KULTURALNA NOWIN JELENIOGÓRSKICH ,,WYTRYCH DO SERC PUBLICZNOŚCI,, NAJPOPULARNIEJSZY ARTYSTA REGIONU JELENIEJ GÓRY.

RYSZARD ZAJĄC JEST CZESTO ZAPRASZANY NA WYSTAWY ZA GRANICA I NAGRADZANY NA PLENRACH

NIEMCY+CZECHY+WEGRY+HOLANDIA+SZWECJA+NORWEGIA.

OD 2006 ROKU ZAMI8ESZKAL W NIEMCZECH.

1984-2011) KS. BISKUP JAN KOZIEŁ WYBIERA RYSZARDA ZAJĄCA NA LIDERA ,,GRUPY MUZYCZNEJ WANG,, W KARPACZU. NA PRZEGLĄDACH CHÓRÓW I ZESPOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ZDOBYWAJĄ CZOŁOWE MIEJSCA. KONCERTUJĄ Z POWODZENIEM ZA GRANICĄ. RYSZARD ZAJĄC JEST KOMPOZYTOREM I POETĄ CAŁEGO REPERTUARU ,,SPIEWAJACEJ BIBLII,,.

WWW.RYSZARDZAJAC.COM   

Ekspozycja czynna do 29.09.2024 r.Nabór na wolne stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych i projektów.

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Adam Łaciuk ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych i projektów.

Stanowisko ds. zamówień publicznych i projektów odpowiada za realizację zadań nałożonych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, a także za pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Muzeum, w tym w szczególności za:

  • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
  • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
  • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych;
  • opracowywanie strategii pozyskiwania i gromadzenia zewnętrznych źródeł finansowania działalności Muzeum;
  • przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów/zadań/programów/konkursów zewnętrznych;
  • określanie wraz z innymi komórkami potrzeb, zakresu i zasad realizacji projektów;
  • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację i rozliczenie projektów;
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych funduszy zewnętrznych od chwili złożenia projektu do rozliczenia zadania;
  • planowanie i pełnienie merytorycznego nadzoru nad zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania itp.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe;

 – duże doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem źródeł finansowania i rozliczaniem projektów zewnętrznych

– dobra znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej

– doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz realizacji zamówień

– doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania i rozliczaniu projektów/zadań/programów zewnętrznych

– znajomość platformy e-zamówienia

– dobra znajomość obsługi komputera i narzędzi MS Office;

– umiejętność pracy w zespole;

– efektywne zarządzanie czasem;

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia – możliwość zatrudnienia na umowę o pracę od dnia 18.03.2024 r.;

– wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia;

– możliwość rozwoju dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami;

Sposób i termin składania ofert

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie (CV, list motywacyjny, kopie świadectw pracy) z dopiskiem REKRUTACJA w sekretariacie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A lub listem z dopiskiem REKRUTACJA stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych i projektów

Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.
2. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.
– przez e-mail:
iod@muzeum-cieplice.pll;
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
2) W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
9. Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Skip to content