Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Aktualności

Już wkrótce kolejna niesamowita wystawa czasowa

– wernisaż 26.04.24 r. godz., 17.00 Serdecznie zapraszamy!

„KNIEJA” malarstwo Natalii Piłat-Strok

Natalia Piłat-Strok osoba dla której las odsłania swoje największe tajemnice, ukazuje piękno przyrody tej ożywionej i nieożywionej. Przyroda nieustannie dostarcza jej inspiracji do tworzenia i wprawia za każdym razem w zachwyt i podziw: knieja jako całość, jak i jej poszczególne elementy, rośliny i zwierzęta, te większe i mniejsze, latające czy biegające.

Zapraszamy Was do świata twórczości i spojrzenia na las oczami autorki, świata pełnego magii.


„Dzień z życia sawanny” – wystawa fotografii Andrzeja Maciejewskiego

Ekspozycja czynna do 30.06.2024 r.


Nabór na wolne stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych i projektów.

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Adam Łaciuk ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych i projektów.

Stanowisko ds. zamówień publicznych i projektów odpowiada za realizację zadań nałożonych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, a także za pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Muzeum, w tym w szczególności za:

  • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
  • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
  • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych;
  • opracowywanie strategii pozyskiwania i gromadzenia zewnętrznych źródeł finansowania działalności Muzeum;
  • przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów/zadań/programów/konkursów zewnętrznych;
  • określanie wraz z innymi komórkami potrzeb, zakresu i zasad realizacji projektów;
  • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację i rozliczenie projektów;
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych funduszy zewnętrznych od chwili złożenia projektu do rozliczenia zadania;
  • planowanie i pełnienie merytorycznego nadzoru nad zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania itp.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe;

 – duże doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem źródeł finansowania i rozliczaniem projektów zewnętrznych

– dobra znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej

– doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz realizacji zamówień

– doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania i rozliczaniu projektów/zadań/programów zewnętrznych

– znajomość platformy e-zamówienia

– dobra znajomość obsługi komputera i narzędzi MS Office;

– umiejętność pracy w zespole;

– efektywne zarządzanie czasem;

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia – możliwość zatrudnienia na umowę o pracę od dnia 18.03.2024 r.;

– wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia;

– możliwość rozwoju dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami;

Sposób i termin składania ofert

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie (CV, list motywacyjny, kopie świadectw pracy) z dopiskiem REKRUTACJA w sekretariacie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A lub listem z dopiskiem REKRUTACJA stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych i projektów

Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.
2. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.
– przez e-mail:
iod@muzeum-cieplice.pll;
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
2) W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
9. Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Skip to content