Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013

loga

Po wyborze w dniu 04.08.2010 roku Wykonawcy (realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”) na zadanie inwestycyjne pod nazwą  „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach” w dniu 12 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano - Konserwatorskie „CASTELLUM” Sp. z o.o.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Jeleniej Góry i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic. Projekt realizowany będzie w obrębie zabytkowego XVIII-wiecznego zespołu budynków dawnego klasztoru pocysterskiego. Ze względu na wartość historyczną i objęcie obiektu  ochroną konserwatorską poprzez wpisy do rejestru zabytków, podstawowym założeniem projektu jest  gruntowana renowacja oraz udostępnienie dla turystów krajowych i zagranicznych, kuracjuszy oraz mieszkańców Miasta Jelenia Góra zespołu pocysterskiego adaptacją części  budynku klasztoruna cele kulturalne.

Prace jakie muszą być wykonane, aby obiekt służył powyższych celom, to przede wszystkim:

  • Dokończenie renowacji elewacji budynku zabytkowego kościoła p.w. św. Jan Chrzciciela wraz z konserwacją zabytkowych epitafiów na ścianach zewnętrznych,
  • Wykonanie remontu elewacji budynku klasztornego wraz z wymianą okien w częściach przynależnych do Miasta i do Parafii Ojców Pijarów
  • Renowacji zabytkowej dzwonnicy na wejściu do zespołu pocysterskiego
  • Gruntowana przebudowa dachu budynku klasztornego, w nawiązaniu do koloru i stylistyki wykonanych prac na części przynależnej do Parafii,
  • Kompleksowa modernizacja wnętrz budynku klasztornego w części zarządzanej przez Miasto polegająca na wykonaniu wszelkich instalacji wewnętrznych, remoncie pomieszczeń z zaadoptowaniem ich do pełnienia nowych funkcji, budowa windy dla osób niepełnosprawnych,
  • Zakup niezbędnego wyposażenia i mebli pod potrzeby planowanych do ulokowania instytucji kultury,
  • Zagospodarowanie terenu od strony ulicy Cieplickiej (przebudowa ogrodzenia z zamontowaniem kutej bramy i furtki, utworzenie pasażu rekreacyjnego i strefy odpoczynku i relaksu.

Docelowo w zmodernizowanym obiekcie swoją siedzibę będzie miało Muzeum Przyrodnicze. Cały obiekt zespołu klasztornego stanie się atrakcją turystyczną na tworzonym linowym, krajowym produkcie turystycznym „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”. Turyści podróżujący nowym szlakiem turystycznym na pewno nie ominą Jeleniej Góry i przyjadą od 2012 roku do odrestaurowanego obiektu klasztoru pocysterskiego.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach” nr RPDS.06.04.00-02-063/09 z dnia 28.01.2010 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” („Turystyka i kultura”), Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
Całkowita wartość Projektu wynosi - 16 448 462,00 PLN
Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej - 11 513 923,40 PLN stanowiące nie więcej niż 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu - 30.06.2012 r.

Od samego początku, tj. od połowy 2010 roku, ta inwestycja miejska w dziedzinie kultury (remont i adaptacja obiektu, m.in. na cele muzealne), prowadzona była przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry, który decydował o wszystkich sprawach dotyczących tego zadania.