17 marca 2016 roku w Muzeum Przyrodniczym prelekcję pt. "Dzwonki świata" wygłosił Marian Łysakowski.

Jestem kolek­cjo­ne­rem dzwon­ków i jan­cza­rów. Mój zbiór liczy ponad 700 sztuk dzwon­ków z 65 kra­jów świata, z sze­ściu kon­ty­nen­tów i z 80 miast Pol­ski. Byłem w trzy­dzie­stu kra­jach Europy, Azji, oraz w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Pra­wie w każ­dym odwie­dza­nym kraju kupuję dzwonki, które włą­czam do kolek­cji. Otrzy­muję też dzwonki od człon­ków mojej rodziny, od przy­ja­ciół, od pilo­tów wycie­czek, od sąsia­dów, od zna­jo­mych, a także od nie­zna­nych mi ofia­ro­daw­ców. Z moimi dzwon­kami w ple­caku odwie­dzi­łem czy­tel­ni­ków wielu biblio­tek w woje­wódz­twie lubu­skim i poza nim, a dużą liczbę dzwon­ków poka­za­łem też na wysta­wach. Kolek­cję moich dzwon­ków w dniu 24 maja 2005 roku pokazał „Tele­express”, a redak­tor Maciej Orłoś zali­czył mnie do „gale­rii ludzi pozy­tyw­nie zakrę­co­nych”.

01. 450x53302 450x73104 420x77703 362x80005 420x281

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.