W dniu 3 marca 2016 roku odbyła się prelekcja w "cyklu czwartkowym", którą poprowadził Tomasz Jamiołkowski, a której tematem była "Rugia - rowerowy raj".

Okre­śle­nie "wyspa moż­li­wo­ści" pa­su­je do tego miej­sca jak ulał. Znaj­dą tutaj coś dla sie­bie za­rów­no mi­ło­śni­cy wę­dró­wek pie­szych, jak i ro­we­ro­wych, a także pla­żo­wi­cze, wiel­bi­cie­le kolei, fo­to­gra­fo­wa­nia, ża­glo­wa­nia, wind­sur­fin­gu, a nawet nur­ko­wa­nia. Wy­spiar­ski kra­jo­braz Rügen, oprócz wy­so­kie­go kli­fo­we­go wy­brze­ża, na­stro­jo­wych bu­czyn, ki­lo­me­tro­wych plaż, two­rzą bo­wiem fi­ku­śne pół­wy­spy, je­zio­ra, tor­fo­wi­ska, la­tar­nie mor­skie, gro­bow­ce me­ga­li­tycz­ne oraz dzie­siąt­ki in­nych nie­zwy­kłych miejsc.

IMG 9633 800x533IMG 9619 800x533IMG 9505 800x533IMG 9440 800x533IMG 9411 800x533

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.