W dniu 17 sierpnia 2013 roku miało miejsce w Cieplicach podsumowanie i zakończenie działań związanych z realizacją projektu „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”. Głównymi celami projektu była rewitalizacja zespołu pocysterskiego (część Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, Klasztoru o.o. Pijarów i dawnej Biblioteki Schaffgotschów, w której do niedawna znajdowała się pralnia, stolarnia i magazyny Uzdrowiska Cieplice).

Wszystko zaczęło się w 2 poł. 2008 roku, kiedy to Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze rozpoczęło działania (a właściwie kontynuację), mające na celu poprawę warunków lokalowych poprzez zmianę siedziby z nieprzystosowanego do celów muzealnych Pawilonu Norweskiego w Parku Norweskim na inny obiekt, pozwalający na rozwinięcie szerszej działalności.

Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Stanisław Firszta na początku 2009 roku, po wstępnych rozmowach z ówczesnym Prezesem Uzdrowiska Cieplice Romanem Jałako i Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Wojciechem Kapałczyńskim, przedstawiono Władzom Miasta Jeleniej Góry propozycję przejęcia części dawnego obiektu poklasztornego, w którym Uzdrowisko Cieplice od lat użytkowało pralnię, stolarnię i magazyny, a w której to części, do 1952 roku znajdowała się słynna Biblioteka Schaffgotschów i zbiory, które były jej integralną częścią.

Propozycja zakładała powrót części zbiorów Schaffgotschów na dawne ich miejsce (do dzisiaj prawie 90% eksponatów Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze to resztki tej wielkiej kolekcji), a także przypomnienie o Zespole pocysterskim i włączenie go, po remoncie, do Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Pomysł ten spodobał się ówczesnemu Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. Markowi Obrębalskiemu, ale aby pozyskać na ten cel środki europejskie postanowiono cały projekt rozszerzyć i włączyć we wspólne działanie Zakon Pijarów i częściowo Parafię św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

Duży projekt na rewitalizację, obejmujący większą część zespołu pocysterskiego, opracowała Jadwiga Osińska z Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Uzyskał on poparcie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka. Złożony wniosek otrzymał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.

W 2010 roku wyłoniono firmę Castellum, która przez trzy lata przeprowadziła ogrom prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Zespole pocysterskim, doprowadzając go do stanu, jaki dzisiaj możemy oglądać.

Prace romontowo-adaptacyjne prowadzone były w latach 2010-2013 przy dużym zaangażowaniu Władz Miasta i Prezydenta Jeleniej Góry, Marcina Zawiły.

W części należącej do Parafii św. Jana Chrzciciela i Klasztoru o.o. Pijarów wyremontowano: wieżę-dzwonnicę, odrestaurowano i zakonserwowano zabytkową kamieniarkę, w tym rzeźby, kolumny i epitafia, klasztor uzyskał nową elewację i wymieniono w nim stolarkę okienną, a plac przed klasztorem otrzymał nową nawierzchnię. W części należącej do Miasta Jeleniej Góry (przeznaczonej na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze) wyremontowano: pomieszczenia dawnej Biblioteki Schaffgotschów, m.in. tu odsłonięto i zakonserwowano zabytkowe freski, obiekt starano się przygotować do nowej funkcji muzealnej, budynek otrzymał nową elewację, wyremontowano i urządzono wirydarz, obiekt otrzymał windę zewnętrzną, posesja przed wejściem do Muzeum została uporządkowana i wybrukowana.

Dla muzealników najważniejszą była część dotycząca nowej siedziby Muzeum.

Wstępne założenia co do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w tej części, jak i jej wyposażenia (opracowane jeszcze w 2009 roku i poprawiane w 2010 roku), przygotowane przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, wielokrotnie były zmieniane bez udziału najbardziej zainteresowanego, tj. przyszłego użytkownika.

Wszystkie sprawy związane z realizacją zadania i decyzje co do przeznaczenia, kształtu i wyposażenia przyszłego Muzeum podejmował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Duży wpływ na obecny kształt przyszłej nowej siedziby Muzeum, miał też Projektant. Rola przyszłego użytkownika była w tym procesie niewielka.

Zakończenie prac budowlanych, w części przeznaczonej na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze nie jest równoznaczne z otwarciem Muzeum jako instytucji.

Po przejęciu nowego obiektu przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i „Jarmarku Cysterskim”, kończącym prace budowlane, rozpoczną się dopiero działania muzealników (dotychczas na terenie budowy niewiele mogli zdziałać).

Planuje się, aby obecne wystawy stałe w „starej siedzibie” Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (Pawilon Norweski) były czynne w czasie przeprowadzki instytucji do „nowej siedziby” w Zespole pocysterskim, natomiast imprezy plenerowe (giełdy, wystawa grzybów itd.), a także prelekcje „w cyklu czwartkowym”, oraz wystawy czasowe odbywały się już w nowym obiekcie.

Dlatego też, w pierwszej kolejności od 2 poł. sierpnia, do „nowej siedziby”, będą przenoszone: sala dydaktyczno-oświatowa, pracownia preparatorsko-konserwatorska, pracownie merytoryczne, biblioteka, biura, archiwum zakładowe, warsztat, magazyny zbiorów i magazyny gospodarcze. Po zainstalowaniu się Muzeum w nowym obiekcie, zostanie zamknięty do zwiedzania Pawilon Norweski (dotychczasowa siedziba Muzeum), a eksponaty zostaną przewiezione do nowej siedziby.

Jest to zadanie rozłożone w czasie i wymagające dużego wysiłku tak logistycznego jak i merytorycznego.

Po przeniesieniu całego Muzeum do „nowej siedziby”, rozpoczną się prace nad budową nowych wystaw stałych, w tym dużych dioram. Wszystkiego nie da się zbudować od razu.

„Nowa siedziba” Muzeum (jeszcze bez wystaw stałych) rozpocznie działalność już od września (imprezy plenerowe, prelekcje, wystawy czasowe). Zaprezentowanie pierwszych wystaw stałych (wszystko zależy od pozyskania środków finansowych), planuje się na koniec 2013, lub na początek 2014 roku. To właśnie wtedy Muzeum rozpocznie właściwą działalność wystawienniczą.

Budowa dużych dioram przyrodniczych trwać będzie dłużej, tak aby osiągnięty efekt wzbudził uznanie wszystkich zwiedzających.

O terminach kolejnych działań i wydarzeń związanych tak ze „starą” jak i „nową siedzibą” Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze będziemy na bieżąco informowali.

 

             alt alt alt alt alt

alt alt alt alt alt

alt alt alt alt alt

         alt alt alt alt alt

 alt alt alt alt alt