wielkanoc2021

                       

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej muzeum-cieplice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego muzeum-cieplice.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
       • pochodzą z różnych źródeł,
       • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020.

Data publikacji strony internetowej: 2005.10.29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.01.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Aleksandra Nowak-Odelga, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 75 515 06. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w sekretariacie muzeum, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pytania dotyczące dostępności architektonicznej prosimy kierować do Sektretariatu tel. +48 75 75 515 06.

                        ●

 

kartka z zyczeniami

               ●

Projekt Uchwały
Projekt uchwały
 
Protest przeciw połączeniu muzeów                           Protest przeciw połączeniu             Protest przeciw połączeniu muzeów
Prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński                          muzeów PTTK                               Towarzystwa Karkonoskiego 
1. Prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński 2. prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński 3. prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński                     4. PTTK                                         5. Towarzystwo Karkonoskie
 
Protest przeciw połączeniu muzeów Andrzeja Paczosa         Protest przeciw połączeniu muzeów Uniwersytetu Wrocławskiego
byłego dyrektora Muzeum Przyrodniczego                          Prof. dr. hab. Andrzeja Kozieła, Prof. dr hab. Rafała Eysymontta
6. Andrzej Paczos 7. Andrzej Paczos                                                            8. Uniwersytet Wrocławski  9. Uniwersytet Wrocławski 


Protest przeciw połączeniu muzeów Ivo Łaborewicza            Protest przeciw połączeniu muzeów Uzdrowiska Cieplice
Członka Rady Muzeum Przyrodniczego
10. Ivo Łaborewicz                                                                                        11. Uzdrowisko Cieplice 

W dniu 14 września 2019 roku, zmarł Pan Leszek Sługocki, wieloletni pracownik Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Pogrzeb odbył się na starym cmentarzu przy ul. Sudeckiej w dniu 22 września 2020 r.

                                      12 maja big

               ●    

Serdeczne gratulacje:)

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze z satysfakcją i zadowoleniem przyjęło informację, że uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze – Aleksandra Dudzik, Zofia Fang, Paulina Jonczyk i Aleksandra Spychała z klasy 6c zajęły drugie miejsce w wojewódzkim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę 2020".

Konkurs organizowany jest od początku lat 90. XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywnego poznawania swojej Ziemi Ojczystej poprzez wyszukiwanie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych, lokalnych tradycji kulturowych, osobistych wspomnień ludzi oraz wydarzeń historycznych. Tego co nas otacza wokół, a czego na co dzień albo nie zauważamy, albo nic o tym nie wiemy
.
Cieszy więc, że praca Oli, Zosi, Paulinki i drugiej Oli
pt.: „Tajemnice Schaffgotschów” dotyczyła Cieplic i napisana została, m.in. na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Panią Zofią Zator, która jako 10 letnia dziewczynka została przywieziona przez rodziców do Cieplic, którzy przebywali tu jako robotnicy przymusowi w dobrach Schaffgotschów.
Ojciec małej Zosi, Kazimierz Pawelski był palaczem w pałacu, a matka pracowała w ogrodnictwie.
To oni przyczynili się w pierwszych dniach po wojnie do uratowania polskich i cieplickich skarbów kultury, a czego świadkiem była właśnie Pani Zofia.Ona też znała i widziała całą rodzinę Schaffgotschów i była ulubienicą córek hrabiego. Kontakt z nimi utrzymywała jeszcze wiele lat po wojnie. Jest jednym z nielicznych świadków dni łączących historię Cieplic do i po 1945 roku.

konkurs1 4 konkurs1 3 konkurs1 1 konkurs1 2

            ●

Całkowity  koszt realizacji zadania wyniósł 46.000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Kwota dotacji wyniosła 30.000 (trzydzieści tysięcy złotych)
 

Umowa dotacji nr 1026/D/EE/JG/2020 z 09 grudnia 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Stała wystawa pn."Mieszkańcy oceanu"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 23.000 zł

Kwota dotacji 10.500 zł

 

Umowa dotacji nr 869/D/EE/JG/2020 z 09 października 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Rozbudowa stałej wystaw "Barwny świat ptaków" o dioramę pn."Kraina Etiopska"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39.000 zł

Kwota dotacji 15.000 zł

 

logo WFOSiGWSfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 


 

 

                                                                                                                                             Jelenia Góra 30.10.2019 r.

   PROTOKÓŁ

Z posiedzenia komisji z dnia 29.10.2019 r., dotyczący rozstrzygnięcia X konkursu plastycznego

z cyklu „Znam przyrodę mojego miasta i regionu”  pt. „Zwierzęta naszych rzek, stawów i jezior”

W skład komisji wchodzą:

 

1. Przewodniczący – Bożena Gramsz – pracownik Muzeum Przyrodniczego

2. członek Leszek Kośny - pracownik Muzeum Przyrodniczego

3. członek – Aleksandra Nowak-Odelga - pracownik Muzeum Przyrodniczego

 

Ilość prac, które wpłynęły do 25 października 2019 r.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Mikołaja Kopernika, ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra  - 21
2.
Szkoła Podstawowa Nr 13, im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Piotra Skargi 19,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            -   8
3. Szkoła Podstawowa Nr 10, im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul Morcinka 31,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            - 36

4. Szkoła Podstawowa nr 11, im. F. Chopina ul. Stanisława Moniuszki 9,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            - 48

5. Szkoła Podstawowa Nr 7, im Adama Mickiewicza, ul. Sudecka 53,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            - 14

6. Zespół Szkół Katolickich u Św. Pankracego, ul Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra      - 12

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piechowicach, ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice             - 30

8. Szkoła Podstawowa Nr 2, im Jana Pawła II, ul. Tysiąclecia 28, 58-573 Piechowice     - 13

9. Szkoła Podstawowa , im Orła Białego, ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn            -   4

10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy,

      ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra                                                     -  4

11. Szkoła Podstawowa, ul Sułkowskiego 1, 58-533 Mysłakowice                                 -  5

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul Kręta 27A, 58-521 Jeżów Sudecki                         -  7

13. Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Józefa Gielniaka, ul. 1-go Maja 72, 58-530 Kowary     - 14

14. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 16, 58-530 Kowary                                       - 2

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny, im. St. Marusarza, ul Szkolna 95, 58-535 Miłków        - 30

16. Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” , Miłków 165, 58-535 Miłków                     - 3

17. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu, ul. Kopernika 15, 59-800                                 - 16                        

                                                                                                                          

                                                                                                               RAZEM:     267

Jury przyznało:

w kategorii klas I-III

             I miejsce

                        Helena Trybuchowska-Łysik, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze

                                                                       kl. 1c

           II miejsce      

                        Diana Dąbrowska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu, kl. 3b                 

                        Michał Zdański-Siuta, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piechowicach, kl. 2

           III miejsce      

                        Maja Masternak, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze, kl. 1c
                        Anastazja Grondecka, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze, kl. 1a

           Wyróżnienie

                        Alicja Szlachetka, Szkoła Podstawowa Nr 10, kl. 1b

           

             w kategorii klas IV-VI

           I miejsce

                        Amelia Dziedzińska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 6p

            II miejsce      

                        Artur Niklewicz, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 6k

                        Marcel Dziewanowski, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jeleniej Górze, kl. 6b

           III miejsce      

Maja Domagała , Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jeleniej Górze, kl. 6a       

Zofia Wojciechowska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 4a

           Wyróżnienie
                       
Kinga Naciskała, Zespół Szkół Katolickich u Św. Pankracego

                                                   w Jeleniej Górze, kl. VI

                                   

w kategorii klas VII – VIII

             I miejsce
                       
Emilia Mikulska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 7d       

           II miejsce

                        Anna Zinovieva, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jeleniej Górze, kl. 7a
                        Karina Dudzińska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach, kl. 7

            III miejsce

Wiktoria Janikowska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 7a
Kacper Gogojewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim,
                                 kl. 7

           Wyróżnienie

                        Karol Chmielowski, Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie,

                                                        kl. 8

 

29.09.2019 r.

Xin chào, ông Stanisław Firszt

Tôi rất vinh dự khi những bức ảnh của tôi đang được triển lãm trong một bảo tàng uy tín của Ba Lan - bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Jelenia Góra của bạn . Trong bức thư này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với bạn , về những gì bạn đã làm cho triển lãm của tôi và cho cá nhân tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhân viên bảo tàng, những người đã bỏ rất nhiều công sức cho triển lãm của tôi.

Tôi rời Ba Lan xinh đẹp của bạn hai tuần rồi, nhưng cảm xúc từ chuyến đi này vẫn còn nóng hổi trong tôi. Nhờ triển lãm này mà tôi biết về Bảo tàng và vùng đất Cieplice xinh đẹp của bạn. Sau khi trở về nhà, tôi đã lên Internet để tìm hiểu về bảo tàng Lịch sử Tự nhiên . Tôi thực sự ngạc nhiên và thích thú. Một điều thú vị nữa là bảo tàng của bạn có một triển lãm nghệ thuật được khai mạc một ngày trước triển lãm của tôi. Tôi cảm thấy vinh dự hơn khi những bức ảnh của tôi được trưng bày trong bảo tàng của bạn.

Trên đường từ Wroclaw đến Cieplice, tôi đã thấy phong cảnh rất đẹp nhưng không thể dừng xe để chụp ảnh. Tôi mơ ước sẽ có dịp quay trở lại đây, thăm lại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và lái xe máy đi đến những cánh đồng , làng quê và chụp ảnh. 

Về triển lãm của tôi, tôi thực sự muốn biết liệu nó có được nhiều người xem hay không và họ nghĩ gì về những bức ảnh của tôi. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết về những điều này ? 

Mười ngày ở Ba Lan thực sự là hạnh phúc đối với tôi. Tôi sẽ luôn nhớ những kỷ niệm về nơi này, nhớ những người bạn Ba Lan thân thiện, nhớ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và một thành phố xinh đẹp trong lễ hội mật ong.

Cảm ơn bạn rất nhiều
Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất
Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn ở Việt Nam

Tạm biệt bạn

NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

Witam Panie Stanisławie,

         jestem zaszczycona, że moje zdjęcia są eksponowane w ważnym, polskim Muzeum - Waszym Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. Tym listem chcę wyrazić szczerą wdzięczność za to, co zrobiliście dla mojej wystawy i dla mnie osobiście. Chciałabym również podziękować pracownikom Muzeum, którzy włożyli tyle wysiłku w jej przygotowanie.

         Opuściłam po dwóch tygodniach piękną Polskę , ale emocje z tej podróży są wciąż we mnie gorące. Dzięki ekspozycji wiem o Waszym Muzeum i pięknych Cieplicach. Po powrocie do domu zajrzałam do Internetu, aby dowiedzieć się jeszcze więcej o Waszej placówce. Byłam naprawdę zaskoczona informacjami i zadowolona. Ciekawe było też to, że w Muzeum była też w tym czasie wystawa sztuki sławnego polskiego artysty, która została otwarta na dzień przed wernisażem mojej. To sprawia, że czuję się jeszcze bardziej zaszczycona tym, że moje zdjęcia są prezentowane właśnie w Waszym Muzeum.

         W drodze z Wrocławia do Cieplic widziałam piękne krajobrazy, ale nie mogłam zatrzymać samochodu, aby zrobić choć kilka zdjęć. Marzę, aby móc tu wrócić, odwiedzić jeszcze raz Muzeum i pojechać np.motocyklem na wasze pola , wsie i robić tam zdjęcia.

         Dziesięć dni w Polsce były dla mnie bardzo szczęśliwe. Zawsze będę pamiętała o Kotlinie Jeleniogórskiej, przyjaznych polskich przyjaciołach, Muzeum i pięknych Cieplicach oraz festiwalu pszczelarskim.

Dziękuję bardzo
Życzę wszystkiego najlepszego

Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze... może w Wietnamie?

Do widzenia

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

 

REGULAMIN

 

Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych

 

 na obserwację przyrodniczą,

 

z cyklu

 

„ZNAM PRZYRODĘ MOJEGO MIASTA i REGIONU”

 

pt.: „Zwierzęta naszych rzek, stawów i jezior ”

 

I. Wiadomości wstępne

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.

 

  

 

II. Cele i tematyka konkursu

 

Propagowanie problematyki przyrodniczej w regionie karkonoskim wśród dzieci i młodzieży.

 

Na naszym terenie występuje wiele potoków i zbiorników wodnych, w których żyją liczne gatunki zwierząt: bezkręgowce, ryby i płazy. Wśród nich są zwierzęta objęte ochroną i zagrożone. Zróżnicowane zbiorniki wodne umożliwiają rozwój wielu przedstawicieli świata zwierząt.

 

Celem konkursu jest namalowanie, narysowanie lub wykonanie inną dowolną techniką przedstawienia zwierząt wodnych w ich środowisku. Praca może przedstawiać zwierzęta jednego lub kilku gatunków żyjących w karkonoskich lub polskich wodach.

 

III. Organizacja konkursu

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

 

2. Przewiduje się trzy kategorie wiekowe oceny prac:

 

   - dla klas I-III

 

   - dla klas IV- VI

 

   - dla klas VII-VIII

 

3. Uczniowie – uczestnicy Konkursu pracują samodzielnie przy konsultacji nauczycieli, którzy

 

   udzielają im pomocy.

 

4. Wykonane prace muszą być podpisane (pismem drukowanym) i zawierać następujące

 

informacje:

 

   - imię i nazwisko

 

   - szkoła i klasa

 

5. Terminy poszczególnych etapów Konkursu:

 

   I etap   – nadsyłanie prac - do 25 października 2019 roku

 

   II etap   – ogłoszenie wyników - 30 października 2019 roku

 

   III etap – rozdanie nagród laureatom - 6 listopada 2019 roku, godz. 16.00

 

IV. Nagrody i wyróżnienia

 

  

 

1. Laureaci otrzymują cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

2. W konkursie zostanie nagrodzonych i wyróżnionych 18 osób, w następujący sposób:

 

Szkoły podstawowe

kl. I-III

Szkoły podstawowe

kl. IV-VI

Szkoły podstawowe

kl. VII-VIII

miejsce pierwsze

miejsce pierwsze

miejsce pierwsze

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

 

V. Inne informacje

 

1. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie, a nauczycieli do rozpropagowania Konkursu wśród dzieci – uczniów szkół.

 

2. Technika prac dowolna (suszone rośliny, rysunek, malarstwo itp.). Format prac A4 i A3 (bez prac

 

przestrzennych).

 

3. Ewentualne pytania należy kierować do: Bożena Gramsz – ornitolog, Leszek Kośny – entomolog,

 

   Aleksandra Nowak-Odelga, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A,

 

   58-560 Jelenia Góra, tel. 75 75 515 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Prace należy składać (osobiście lub pocztą),

 

na adres:

 

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze,

 

ul. Cieplicka 11A

 

58-560 Jelenia Góra