Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Przyroda Sudetów

Rocznik wydawany przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Przy­roda Sude­tów (daw­. Przyroda Sudetów Zachodnich) to cza­so­pi­smo wyda­wane przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze wspól­nie z Zachodniosudeckim Towarzystwem Przyrodniczym – wycho­dzi od 1998 roku i jest cza­so­pi­smem o cha­rak­te­rze regio­nal­nym, poświę­co­nym flo­rze, fau­nie jak też przy­rodzie nieożywio­nej tego obszaru. Publikujemy w nim arty­kuły ory­gi­nalne i prze­glą­dowe oraz notatki i komu­ni­katy, pre­zen­tu­jące naj­cen­niej­sze walory przy­rod­ni­cze Sudetów, inte­re­su­jące obszary, sta­no­wi­ska rzad­kich i giną­cych gatun­ków roślin i zwie­rząt oraz zagro­że­nia, które mogą spo­wo­do­wać ich znisz­cze­nie. Przyroda Sudetów jest cza­so­pi­smem recenzowanym.

Skip to content